Bağış Politikası

Şirket; sosyal, kültürel, eğitim, sağlık vb. amaçlı faaliyet gösteren, yurtiçi veya yurtdışında yerleşik sivil toplum örgütleri, vakıflar, dernekler, eğitim öğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim Kurulu’nun onayıyla Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum veya kuruluşunun seçiminde Avrupa Grubu kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında Şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapılabilir.

İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile bağış politika değişiklikleri hakkında anılan döneme ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.