Kâr Dağıtım Politikası

Kar dağıtım politikası; Hissedarlara SPK mevzuatı, diğer yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kardan, şirketin mali durumu da göz önüne alınarak makul olan oranda nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak kar payı dağıtımı yapılmaktadır.

Anasözleşme Madde 20

Kar’ın Tespiti Ve Dağıtımı Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a) Ödenmiş sermayenin 1/5’ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü: b) Geri kalan kısmından, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır.

c) Yüzde beş kanuni yedek akçe ile birinci temettü ayrıldıktan sonra, kalan kısmın, yüzde 10’u (A) Grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmak üzere ayrılır.

d) Yukarıdaki bentler uyarınca yapılan dağıtımdan sonra kalan karın en fazla %15’i Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilerine tahsis olunabilir.

İkinci Temettü: e) Arta kalan kısım, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut gelecek yıllara devredilebilir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: f) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 466’ncı maddesinin 2’nci fıkrası 3’üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır

Senelik karın ortaklara dağıtılma tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir.